บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
คัดสรรจากธรรมชาติ
“เพื่อคุณภาพที่ดีสู่คุณ”
เข้าชม
เข้าชม
คลิกเพื่อเข้าชม
ประวัติองค์กร
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช เป็นหนึ่งในเครือของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เราได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ บอจ.สฎ.1984 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2544
บนพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่:
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ ประกอบด้วย โรงกรองน้ำ, อาคารบรรจุ, คลังสินค้า, ห้องปฏิบัติการ, สำนักงาน, พื้นที่บำบัดน้ำเสีย ประมาณ 40 ไร่ และพื้นที่สวนปาล์มประมาณ 135 ไร่
ความก้าวหน้าของเรา
2537
เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน
2539
เริ่มติดตั้งเครื่องจักร
2540
เริ่มดำเนินการผลิตน้ำดื่ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2540
เริ่มดำเนินการผลิตโซดา วันที่ 15 กรกฎาคม 2540
2541
เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์
2545
เปลี่ยนเป็นบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
จนถึงปัจจุบัน
2549
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP & HACCP
2551
เริ่มเข้าสู่ระบบ ISO 22000: 2005
กำลังการผลิต
บริษัทของเรา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโซดาและน้ำดื่มตราสิงห์ ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีกำลังการผลิต ดังนี้
โซดา 400 ซีซี
25.46
ล้านลิตร / ปี
โซดา 325 ซีซี
31.12
ล้านลิตร / ปี
น้ำดื่ม 500 ซีซี
16.05
ล้านลิตร / ปี
น้ำบรรจุขวด 1500 ซีซี
40.39
ล้านลิตร / ปี
น้ำบรรจุขวด 500 ซีซี
26.93
ล้านลิตร / ปี
นโยบายบริษัท
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งมอบทันเวลา มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและความปลอดภัย
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เป็นสาขาหนึ่งของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5
ต.ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 บนเนื้อที่ 200 ไร่ ต่อมาในปี 2545 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด มีจำนวนพนักงานประมาณ 200 คน เราเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มและโซดา ภายใต้สัญลักษณ์ “น้ำดื่มตราสิงห์” และ “โซดาตราสิงห์”
ด้วยเครื่องจักรที่มีความพร้อม พนักงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมอย่างสูงสุด ในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคเขตภาคใต้ ที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเรามีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 140 ล้านลิตรต่อปี
ด้วยแหล่งน้ำใต้ดินที่มีความบริสุทธิ์สูง ผ่านกระบวนการกรอง การผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ในทุก
ขั้นตอนการผลิต เข้มงวดในการควบคุมคุณภาพด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพความปลอดภัย ลูกค้าพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากสถาบันชั้นนำ และมีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ เช่น Codex GMP, HACCP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, NSF และเครื่องหมายรับรอง Halal ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า ที่มีความปลอดภัย และได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรามีระบบบำบัดน้ำทิ้งที่เรียกว่าระบบ Aerated Lagoon มาบำบัดน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรามีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยไม่ได้ทิ้งลงสู่ที่สาธารณะ และได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน้ำต้นไม้, รดน้ำผัก, เลี้ยงปลา เพื่อนำไปสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทได้รับรางวัลระดับประเทศเช่น ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเหนือความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ในครั้งแรก และในทุกๆครั้งของการทำงานอีกทั้งยังสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมสังคมที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่า ทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เราจึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานด้วยกิจกรรม QCC., Kaizen, Innovation, 5s ได้รับรางวัล Silver ประเภท New Born QCC. Prize ในการแข่งขันระดับประเทศ Thailand Quality Prize 2015
ด้านกิจกรรมความปลอดภัย
เราเป็นหนึ่งในสถานประกอบการนับพันที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสมัครใจและยินดีร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการอย่างยั่งยืน พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เราได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขระดับประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) จากกระทรวงสาธารณสุข รางวัล Miracle of life จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลโรงงานสีขาวและรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ด้านองค์กรแห่งความสุข
เราสร้างความสุขในที่ทำงาน ด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีอันดีในหมู่พนักงานด้วยกิจกรรม Team Building, วันครอบครัวสิงห์, แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมวันเกิดพนักงาน, ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และเรายังส่งมอบความสุขให้ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม เราให้ความเคารพต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราอยากสร้างความสุขที่ยั่งยืนในสังคมด้วยการ “ให้” ที่ไม่สิ้นสุด เช่นกิจกรรม Singha Summer Camp, วันเด็กแห่งชาติ, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน, กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้, เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา, มอบศาลาการเรียนรู้, มอบสนามเด็กเล่น, กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ, ปลูกป่าร่วมกับชุมชน, สนับสนุนประเพณีชักพระ ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ตระหนักอยู่เสมอถึงภาระหน้าที่ ที่จะสร้างสรรค์ และผลิต สินที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจ พึงพอใจและไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ของเราตลอดไป
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มภายใต้นโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งมอบทันเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการมอบความพึงพอใจที่เหนือไปกว่าความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า
คณะกรรมการบริหารของบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เชื่อมั่นในพลังและการทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับที่ร่วมแรงร่วมใจด้วยความมุ่งมั่น ในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอันเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ของเรา และพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรในทุกด้านตามเจตนารมณ์ที่มีเสมอมา
และเพื่อให้ไปสู่จุดหมายในการทำงานที่ “ถูกต้องสมบูรณ์ในครั้งแรก” ในทุกครั้งของการทำงาน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานที่หลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาด โดยการกำหนดมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบและรองรับปัญหาทุกขั้นตอนของการทำงานจากการกำกับดูแลของผู้บริหารทุกระดับ
นอกจากนั้น บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อชุมชน โดยการวางแผนป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารและฝึกอบรมให้ทราบถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และส่งเสริมสังคมที่ดีงาม เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม