ประวัติองค์กร
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช เป็นหนึ่งในเครือของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เราได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ บอจ.สฎ.1984 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2544
บนพื้นที่ทั้งหมด 260 ไร่:
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด มีพื้นที่ทั้งหมด 260 ไร่ ประกอบด้วย โรงกรองน้ำ, อาคารบรรจุ, คลังสินค้า ห้องปฏิบัติการ, สำนักงาน, พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย, และพื้นที่เกษตร
ความก้าวหน้าของเรา
2537
เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน
2539
เริ่มติดตั้งเครื่องจักร
2540
เริ่มดำเนินการผลิตน้ำดื่ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2540
เริ่มดำเนินการผลิตโซดา วันที่ 15 กรกฎาคม 2540
2541
เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์
2545
เปลี่ยนเป็นบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
จนถึงปัจจุบัน
2549
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP & HACCP
2551
เริ่มเข้าสู่ระบบ ISO 22000: 2005
กำลังการผลิต
บริษัทของเรา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโซดาและน้ำดื่มตราสิงห์ ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีกำลังการผลิต ดังนี้
โซดา 400 ซีซี
13
ล้านลิตร / ปี
โซดา 325 ซีซี
60
ล้านลิตร / ปี
น้ำดื่ม 500 ซีซี
22
ล้านลิตร / ปี
น้ำบรรจุขวด 1500 ซีซี
85
ล้านลิตร / ปี
น้ำบรรจุขวด 750 ซีซี
12
ล้านลิตร / ปี
น้ำบรรจุขวด 600 ซีซี
64
ล้านลิตร / ปี
นโยบายบริษัท
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งมอบทันเวลา มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและความปลอดภัย
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เป็นสาขาหนึ่งของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 บนเนื้อที่ 260 ไร่ มีจำนวนพนักงานประมาณ 167 คน เราเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มและโซดา ภายใต้สัญลักษณ์ “น้ำดื่มตราสิงห์” และ “โซดาตราสิงห์” ด้วยเครื่องจักรที่มีความพร้อม พนักงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมอย่างสูงสุด ในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคเขตภาคใต้ ที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเรามีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 256 ล้านลิตรต่อปี
ด้วยแหล่งน้ำใต้ดินที่มีความบริสุทธิ์สูง ผ่านกระบวนการกรอง การผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ในทุก
ขั้นตอนการผลิต เข้มงวดในการควบคุมคุณภาพด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพความปลอดภัย ลูกค้าพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากสถาบันชั้นนำ และมีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ เช่น Codex GHPs, HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, NSF และเครื่องหมายรับรอง Halal ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า ที่มีความปลอดภัย และได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรามีระบบบำบัดน้ำทิ้งที่เรียกว่าระบบ Aerated Lagoon มาบำบัดน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรามีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยไม่ได้ทิ้งลงสู่ที่สาธารณะ และได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน้ำต้นไม้, รดน้ำผัก, เลี้ยงปลา เพื่อนำไปสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทได้รับรางวัลระดับประเทศเช่น ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเหนือความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ในครั้งแรก และในทุกๆครั้งของการทำงานอีกทั้งยังสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมสังคมที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่า ทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เราจึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานด้วยกิจกรรม QCC., Kaizen, Innovation, 5S, Lean
ด้านกิจกรรมความปลอดภัย
เราเป็นหนึ่งในสถานประกอบการนับพื้นที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสมัครใจและยินดีร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการอย่างยั่งยืน พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เราได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขระดับประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) จากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2564 ระดับประเทศ ปีที่7 และได้รับรางวัล สถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับประเทศ ระดับเพชรปีที่ 6), Zero Accident Compaign 2021
ด้านองค์กรแห่งความสุข
เราสร้างความสุขในที่ทำงาน ด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีอันดีในหมู่พนักงานด้วยกิจกรรม Team Building, วันครอบครัวสิงห์, แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมวันเกิดพนักงาน, ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และเรายังส่งมอบความสุขให้ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม เราให้ความเคารพต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราอยากสร้างความสุขที่ยั่งยืนในสังคมด้วยการ “ให้” ที่ไม่สิ้นสุด เช่นกิจกรรม Singha Summer Camp, วันเด็กแห่งชาติ, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน, กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้,มอบศาลาการเรียนรู้, มอบสนามเด็กเล่น, กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ, ปลูกป่าร่วมกับชุมชน, ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ตระหนักอยู่เสมอถึงภาระหน้าที่ ที่จะสร้างสรรค์ และผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจ พึงพอใจและไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ของเราตลอดไป
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มภายใต้นโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งมอบทันเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการมอบความพึงพอใจที่เหนือไปกว่าความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า
คณะกรรมการบริหารของบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เชื่อมั่นในพลังและการทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับที่ร่วมแรงร่วมใจด้วยความมุ่งมั่น ในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอันเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ของเรา และพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรในทุกด้านตามเจตนารมณ์ที่มีเสมอมา
และเพื่อให้ไปสู่จุดหมายในการทำงานที่ “ถูกต้องสมบูรณ์ในครั้งแรก” ในทุกครั้งของการทำงาน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานที่หลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาด โดยการกำหนดมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบและรองรับปัญหาทุกขั้นตอนของการทำงานจากการกำกับดูแลของผู้บริหารทุกระดับ
นอกจากนั้น บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อชุมชน โดยการวางแผนป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารและฝึกอบรมให้ทราบถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และส่งเสริมสังคมที่ดีงาม เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม