ร่วมงานกับสุราษฎร์ธานี
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือนค่าจ้าง)
รับสมัครถึงวันที่31 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
-จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สรุปรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
-จัดทำทะเบียนและแฟ้มประวัติพนักงานเป็นรายบุคคล
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล(ค่าล่วงเวลา)
รับสมัครถึงวันที่31 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
-สรุปและตรวจสอบวันที่มาทำงาน และการทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าล่วงเวลา
-ดูแลเรื่องข้อมูล และรายละเอียดการลาของพนักงาน
-ร่วมจัดทำรายงานบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าล่วงเวลาที่ถูกต้อง
-ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆของบริษัท และลงหน้าWeb บริษัท
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน